These 100 girls have risen the most over the past week in popularity. Popularity rankings are based on our user activity.

Qian Yu

Yu Nian

Ella Orten

Qiao Yi Nuo

Xia Xi Zi

You Wu Xiao Ye Mao

Christina Dreaming

Ju Zi

Tu Tu

Cui Can

Violet Summers

Kelsey Owens

Leticia Ballista

Yi Han

Ssun Biki

Jiu Er

Teacher Xiao Juan Juan