Lin Le Yi

Model

Wen Wen Jiang Dao Li

Blogger、Coser

Gu Yue Xiao Tong Xue

行政助理

Shimizu Yoshino

Coser